Ekonomika ir verslas

banner

Biblioteka

bandymas5

Mokymo kokybė

ISO9001naujas

Mokyklos finansinės ataskaitos pateikiamos mokyklos buhalterijos (PDF failai)

1.BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2014 rugsejo 30 d. ATASKAITA

2.FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2014 rugsejo 30 d. ATASKAITA

3.MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2014 rugsejo 30 d. ATASKAITA

4..INFORMACIJA APIE PROFESINIŲ, AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ RODIKLIŲ VYKDYMĄ 2014 M. rugsejo 30 d.

5.FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 RUGSĖJO 30d. DUOMENIS

6.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 RUGSĖJO 30d. DUOMENIS

7.FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2014 RUGSĖJO 30D DUOMENIS

 

 

 

 

1. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2014m. birželio 30 d.

2. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ 2014 M. birželio 30 d.

3. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ 2014 M. birželio 30 d.

4. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STIPENDIJOMS IR IŠMOKOMS VYKDYMĄ 2014 M. birželio 30 d.

5. FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. birželio 30 d. DUOMENIS

6. FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2014 birželio 30 d. ATASKAITA

7. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ 2014 M. birželio 30 d.

8. INFORMACIJA APIE IŠLAIDUŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ 2014 M. birželio 30 d

9. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2014 M. birželio 30 d.

10. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

11.MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2014 birželio 30 d. ATASKAITA

12. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ 2014 M. birželio 30 d.

13. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIĄJAM IR NEMATERIALIĄJAM TURTUI ĮSIGYTI VYKDYMĄ 2014 M. birželio 30 d.

14 . VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. birželio 30 d. DUOMENIS

15. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASAKAITA 2014 03 31

2.FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA 2014 03 31

3. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2014 03 31

4. FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA 2014 03 31

5.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 03 31

6. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2014 03 31M. (pdf)

 

 

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2013m gruodžio 31d. duomenis (PDF)

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2013 gruodžio mėn. 31d duomenis (PDF)

3. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos pagal 2013m. gruodžio 31d. (PDF)

4. Informacija apie išansktinius mokėjimus pagal 2013m. gruodžio 31d. (PDF)

5. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta 2013m. gruodžio 31d.(PDF)

6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atsiskaitinį laikotarpį pagal 2013m. gruodžio 31d. duomenis (PDF)

7.Informacija pagal veiklos segmentus 2013m. gruodžio 31d. (PDF)

8. Gyrynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013m. gruodžio 31d duomenis (PDF)

9. Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje,kortelėse) 2013m. gruodžio 31d.(PDF)

10.Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2013m gruodžio 31d. (PDF)

11.Nematerialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per atsiskaitinį laikotarpį pagal 2013m gruodžio 31d. (PDF)

12. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pagal 2013m.gruodžio 31d. duomenis (PDF)

13.Finansavimo sumų likučiai pagal 2013m. gruodžio 31d. duomenis(PDF)

14.Pinigų srautų ataskaita pagal 2013m. gruodžio 31d.duomenis (PDF)

15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos pagal 2013m. gruodžio 31d.duomenis (PDF)

16. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimasper ataskaitinį laikotarpį pagal 2013m. gruodžio 31d. duomenis (PDF)

17. Informacija apie kai kurias trupalaikes mokėtinas sumas pagal 2013m. gruodžio 31d. duomenis (PDF)

18. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 2013m. gruodžio 31d.duomenis (PDF)

19. 2012m.gruodžio 31d. Informacija pagal veiklos segmentus (PDF)

 

 

 

 

 

 

1. BIUDŽETINIU ISTAIGU PAJAMU IMOKU I BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMU IŠ MOKESCIU DALIES IR KITU LŠU, SKIRIAMU PROGRAMOMS FINANSUOTI.

2. FINANSINS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKTINAI ISIPAREIGOJIMU 2013 gruodžio 31 d. ATASKAITA

3. MOKĖTINU IR GAUTINU SUMU 2013 gruodžio 31 d. ATASKAITA

4. NEPANAUDOTU BIUDŽETINIU ISTAIGU PAJAMU IMOKU I VALSTYBS BIUDŽETA, VALSTYBS BIUDŽETO PAJAMU IŠ MOKESCIU DALIES IR KITU LĖŠU SKIRIAMU PROGRAMOMS FINANSUOTI 2013 gruodžio 31 d. SUVESTIN ATASKAITA

5. INFORMACIJA APIE IŠLAIDU STIPENDIJOMS IR IŠMOKOMS VYKDYMA 2013 M. gruodžio 31 d.

6. INFORMACIJA APIE IŠLAIDU ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ISIGYTI VYKDYMA 2013 M. gruodžio 31 d.

7. INFORMACIJA APIE IŠLAIDU DARBUOTOJU, IŠLAIKOMU IŠ BIUDŽETO, KURIU TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMA NR. 511, DARBO UŽMOKESCIUI VYKDYMA 2013 M. gruodžio 31 d.

8. INFORMACIJA APIE IŠLAIDU DARBUOTOJU, IŠLAIKOMU IŠ BIUDŽETO, KURIU TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMA NR. 511, DARBO UŽMOKESCIUI VYKDYMA 2013 M. gruodžio 31 d.

9. INFORMACIJA APIE IŠLAIDU DARBUOTOJU, IŠLAIKOMU IŠ BIUDŽETO, KURIU TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMA NR. 511, DARBO UŽMOKESCIUI VYKDYMA 2013 M. gruodžio 31 d.

10. INFORMACIJA APIE IŠLAIDU DARBUOTOJU, IŠLAIKOMU IŠ BIUDŽETO, KURIU TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMA NR. 511, DARBO UŽMOKESCIUI VYKDYMA 2013 M. gruodžio 31 d.

11. INFORMACIJA APIE IŠLAIDU DARBUOTOJU, IŠLAIKOMU IŠ BIUDŽETO, KURIU TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMA NR. 511, DARBO UŽMOKESCIUI VYKDYMA 2013 M. gruodžio 31 d.

12. INFORMACIJA APIE PROFESINIU, AUKŠTUJU MOKYKLU RODIKLIU VYKDYMA 2013 M. gruodžio 31 d.

13. PAŽYMA APIE VALSTYBS BIUDŽETO LŠU LIKUCIUS ASIGNAVIMU VALDYTOJU BIUDŽETINSE SASKAITOSE (KASOJE, KORTELSE) 2013 gruodžio 31 d.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013m. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

 

 

 

2013 III ketvirčio ataskaitos:

 

1. FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2013 rugsėjo 30 d ATASKAITA.

2. NFORMACIJA APIE PROFESINIŲ , AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ RODIKLIŲ VYKDYMĄ 2013M. RUGSĖJO 30D.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 rugsėjo 30 d. ATASKAITA (PDF)

4. BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ PAJAMŲ IMOKŲ Į BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,2013 rugsėjo 30d. (PDF)

5. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2013 rugsėjo 30 d. ATASKAITA (PDF)

6.  FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013M. rugsėjo 30d. DUOMENIS (PDF)

7. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2013m rugsėjo 30d. (PDF)

 

 2013m. II-ojo ketvirčio ataskaitos:

1. FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2013 birželio 30 d. ATASKAITA (PDF)

2. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ 2013 M. birželio 30 d. (PDF)

3. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ 2013. birželio 30d. (PDF)

4. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ 2013m birželio 30d (PDF)

5. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ISIGYTI VYKDYMĄ 2013m.birželio 30d.

6. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013m. birželio 30d. DUOMENIS (PDF)

7. BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ PAJAMŲ IMOKŲ Į BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,2013 birželio 30 d. (PDF)

8. MOKTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2013 birželio 30 d. ATASKAITA (PDF)

9. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ 2013 M. birželio 30 d. (PDF)

10. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ 2013 M. birželio 30 d.(PDF)

11. INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STIPENDIJOMS IR IŠMOKOMS VYKDYMĄ 2013 M. birželio 30 d.(PDF)

12. FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013M. birželio 30d. DUOMENIS (PDF)

13. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2013m birželio 30d. (PDF)

 

 

 

1.Biudžetinių istaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2013 kovo 31d (PDF)

2. Finansinės nuomos(lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2013 kovo 31d (PDF)

3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013 kovo 31d. (PDF)

4. Finansinės būklės ataskaita 2013 kovo 31d (PDF)

5. Veiklos rezultatų ataskaita 2013 kovo 31d (PDF)

6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2013 kovo 31d. (PDF)

 

 

1.Finansinės būklės ataskaita 2012 12 31 (PDF)

2. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2012 12 31 (PDF)

3. Pinigų srautų ataskaita 2012 12 31 (PDF)

4. Veiklos rezultatų ataskaita 2012 12 31(PDF)

5.Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai (PDF)

 

 

 

 

1. Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokos vykdymą 2012 12 31 (PDF)

2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų , skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2012 12 31 (PDF)

3. Finansinės nuomos(lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2012 12 31  (PDF)

4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2012 12 31 (PDF)

5. Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2012 12 31  (PDF)

6. Darbuotojų darbo užmokesčio vykdymo ataskaita 2012 12 31

7. Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2012 12 31(PDF)

8. Darbuotojų darbo užmokesčio vykdymo ataskaita 2012 12 31 (PDF)

9.Darbuotojų darbo užmokesčio vykdymo ataskaita 2012 31 (PDF)

10. . Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą 2012 12 31  (PDF)

11. Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose 2012 12 31  (PDF)

 

Finansinės nuomos(lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsispareigojimų ataskaita (2012 09 30)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (2012 09 30)

Finansinės buklės ataskaita (2012 09 30)

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita (2012 09 30)

 

Mokinių patirtis

jovitaEsu Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos mokinė. Mano atsiliepimai apie mokyką, jos struktūrą bei dėstytojus – kuo geriausi. Besimokydama šioje mokykloje išmokau labai daug – bendruomeniškumo, tolerancijos bei profesinės patirties, kuri neapsiribojo vien Lietuvos sienomis. Turėjau galimybę stažuotis 3 savaites trūkusioje praktikoje. Praleistas laikas nenusakomas žodžiais, nes susipažinau su daugybe nuostabių žmonių, lankiau anglų kalbos kursus, keliavau bei išmokau dirbti nekilnojamo turto agentūroje. Besimokydama mokykloje sutikau įdomių mokytojų, kurie keitė mano požiūri, padėjo tobulėti tiek profesinėje, tiek psichologinėje srityse.

Mūsų draugai

motuzmitumaskaunaskppar 2-a 96x128headerimg

 

Kontaktai

Adresas     V. Krėvės pr. 84, Kaunas                  Kauno buitini paslaug ir verslo mokykla

Telefonas    837 -  31 05 19

El. paštas    kbpvm@takas.lt

TOP